Bowl

Turquoise hand thrown pottery bowltourquoisebowlnodarksizename001